Regular Grand Lodge of Slovenia

Masonic High Council of Slovenia

Welcome to the official home page of the Regular Grand Lodge of Slovenia

Free Masonry, as we understand and perceive it is a global movement, ensuring that each and every member will be welcome and respected guest in any regular Lodge in the world.

The modern Masonic history began in 1705, when the Grand Assembly of Masons at York. Ever since, for more than 300 years, our organization remained true to the basic principles that members of Lodges must be only men of high repute, eager to do good on behalf of all humanity.

In Free Masonry we see a spiritual movement, reaching over national borders, and spreading the concept of humanitarianism irrespective of national, ideological or other differences.

The Masonic uniformity is represented by our Rituals that rule and direct the work of our Brethren in all regular Lodges, striving to come close to the ethical objectives through the symbolic work they perform.

These objectives, however, are not religious or political in terms of their contents and messages, but humanistic in the broadest sense of the world.

Free Masonry, thus, is an institution of the civil society, and its objectives cannot be achieved by means of empty discussions or wishful thinking, but through diligent work in Lodges.

In spite of vehement attacks by adversaries of all varieties that abound in our history, Masonry managed to survive because it is capable of uniting men of different political and philosophical concepts, without being a closed circle ruled by a mandatory doctrine. In essence, Masonry is a discerning, relativistic and eclectic movement.

President MHC Slovenia

Aleksander Klinar


 


LODGE ANTON TOMAZ LINHART No.1


MW Bro. Aleksander Klinar, MHC
President, MHC of Slovenia

MW Bro. Alojz Klavcic, MHC
VICE President, MHC of Slovenia

RW Bro. Dimitrij KLINAR, MHC
Secretary General, MHC of Slovenia

"Apron of Ljubljana" from the collection of Masonic regalia, kept by the National Museum of the Republic of Slovenia in Ljubljana.

Slovenian Operative Mason Mark


POPOLNA VELIKA LO}A ANGLIJE

USTAVA

STARODAVNE IN PLEMENITE BRATOVŠCINE

SVOBODNIH IN SPREJETIH ZIDARJEV ANGLIJE

A.D. 2005

Poglavje I

SVOBODNOZIDARSTVO IN NJIHOVA NACELA

Svobodnozidarstvo je Red, ki s pomocjo starodavnih šeg in posvetitve, temelji na Bratenju.

Predstavlja zvezo svobodnih mo~ na dobrem glasu, ne glede na poreklo ali narodnost.

Namen Svobodnegazidarstva je boljšanje Cloveštva.

Svobodnozidarsko delo stremi k nenehnemu napredku pogojev ~ivljenja, tako na podrocju razumskega in duhovnega, kakor tudi na podrocju materialnega blagostanja.

Svobodnizidarji vidijo drug v drugem duhovnega Brata za pomoc in podporo ne glede na ogro~enost svojega ~ivljenja. Prav tako so dol~ni pomagati vsem ljudem, ki bi se znašli v nevarnosti.

Svobodnizidarji ne priznajo nobene ovire in ne postavljajo nobenih meja pri nenehnem iskanju resnice in pravice.

Svobodnizidarji spoštujejo mnenje drugih in njihovo svobodno izra~anje.

Svobodnizidarji si prizadevajo uskladiti nasprotja pri zbli~evanju ljudi s pomocjo splošnih nacel morale ob upoštevanju posameznikove osebnosti.

Svobodnizidarji razumejo svoje delo kot dol~nost in pravico.

Svobodnizidarji so dol~ni spoštovati zakone in zakonito oblast dr~ave v kateri ~ivijo in se svobodno zbirajo.

Za svobodnezidarje se predpostavlja, da so omikani in redoljubni dr~avljani, svoja ~ivljenja prilagajajo zapovedim lastne vesti.

V urjenju Vešcin, Svobodnizidarji bdijo nad upoštevanjem starodavnih pravil, smeri in obicajev Reda.

V skupnem iskanju istih vzorov se Svobodnizidarji med seboj prepoznavajo s pomocjo besed, znakov in s stiskom rok na starodavni nacin med obredi in posvetitvami znotraj Lo~.

Te besede, znaki in stiski rok, kakor tudi obredi in simboli tvorijo neprekršljivo skrivnost ter se jih ne sme uporabljati v sporocanju z osebami, ki za to niso poklicane.

Vsak Svobodnizidar lahko po svoji vesti razkrije ali pa ne razkrije svoje clanstvo v Redu, nikakor pa tega ne sme storiti za Sobrata.

Svobodnizidarji se v skladu z zidarskimi šegami med seboj zdru~ujejo v neodvisne skupine, imenovane Lo~e.

Lo~e vladajo same sebi v skladu z odlocitvami, ki jih sprejme vecina Svobodnozidarskih Mojstrov na zakonodajnih sestankih, vendar ne smejo odstopati niti od splošnih nacel Svobodnegazidarstva niti od zakonov Svobodnozidarskega telesa, kateremu pripada.

Posamezne Lo~e se med seboj zdru~ujejo v Veliko Lo~o, ki je omejena na doloceno dr~avo in ima neodvisna pooblastila. Skrbi za starodavne šege ter edino in nedeljivo pravno ureditev treh simbolnih stopenj Svobodnegazidarstva: stopnjo Vajenca, stopnjo Pomocnika in stopnjo Mojstra.

Velika Lo~a vlada sama sebi v skladu s starodavnimi naceli Svobodnozidarskega Reda ter lastne Ustave in zakonov.

Velika Lo~a spoštuje samostojnost in neodvisnost ostalih Svobodnozidarskih oblasti ter se vzdr~uje kakršnegakoli vmešavanja v njihove notranje zadeve.

Velika Lo~a vzdr~uje v odnosu do sorodnih teles normalno razmerje, potrebno za povezanost Reda.

Velike Lo~e lahko med seboj svobodno sklepajo pogodbe o Bratskem povezovanju, nad sabo pa ne priznavajo nobene znotrajdr~avne ali mednarodne Svobodnozidraske oblasti.

Velika Lo~a samostojno nacrtuje lastne uredbe in ima izkljucno nadzorstvo nad svojo upravo, zakonodajo in notranjo ureditvijo.

Takšne so lastnosti Svobodnozidarskega Reda, ki vzdr~uje in spoštuje osebnost vsakega in vseh Svobodnozidarskih teles na teritoriju dr~ave, neodvisnost vsake in vseh Lo~ ter osebno svobodo vsakega in vseh Bratov - tako naj se Ljubezen, Skladnost in Slo~nost razširijo med vse Svobodnezidarje.

Poglavje II


NEODVISNOST NAJCASTIVREDNEJŠE
POPOLNE VELIKE LO}E ANGLIJE

Neodvisnost Lo~.

Clen 1

Popolna Velika Lo~a Anglije je neodvisen in samostojen Svobodnozidarski organ, ki deluje na temelju Svobodnozidarskih obredov razlicnih stopenj in je tako vecobredna Velika Lo~a. Zagotavlja edino in nedeljivo pravno ureditev treh simbolnih stopenj Svobodnegazidarstva: stopnjo Vajenca, stopnjo Pomocnika in stopnjo Mojstra.

Moto Velike Lo~e so Zdravje, Bratstvo in Modrost.

Neodvisnost Popolne Velike Lo~e Anglije sloni na vsestranskosti njenih clanov.

Neodvisnost se uveljavlja skozi splošno volilno pravico Mojstrov Svobodnihzidarjev, zdru~enih v Lo~e.

Clen 2

Popolna Velika Lo~a Anglije je sestavljena iz posameznih Lo~. Vsaka Lo~a v njeni sestavi u~iva neodvisnost v skladu z upoštevanjem Svobodnozidarskega izrocila. Ravnati se mora po pravilih Ustave in Splošnih uredb Popolne Velike Lo~e Anglije.

Poglavje III


POPOLNA VELIKA LO}A ANGLIJE

Parlamentarni Zbor.

Clen 3

Neodvisnost, ustavna in zakonodajna moc Popolne Velike Lo~e Anglije je zaupana Parlamentarnemu Zboru Popolne Velike Lo~e Anglije, ki deluje pod pogoji, navedenimi v 8. clenu.

Sestava Parlamentarnega Zbora.

Clen 4

Parlamentarni Zbor je sestavljen iz Predstavnikov vseh Lo~, ki sestavljajo Popolno Veliko Lo~o Anglije, sestaja se na Zvezi Velike Lo~e.

Vsaka Lo~a, ki šteje vsaj sedem clanov, ki placujejo obveznosti, je zastopana v Parlamentarnem Zboru Popolne Velike Lo~e Anglije s Predstavnikom, ki je po zakljuceni Generalni Skupšcini izvoljen iz svojih vrst s tajnim glasovanjem in potrjen s strani Najcastivrednejšega Mojstra in Castnikov.

Kadar v predvolilnem obdobju na dan 30. junija število clanov Lo~e prese~e število 50 (pridru~eni clani ne štejejo), je potrebno izvoliti dodatnega Predstavnika.

Pod enakimi pogoji je potrebno izvoliti tretjega Predstavnika, kadar število clanov Lo~e prese~e število 100 in tako dalje za vsakih dodatnih 50 clanov (pridru~eni clani ne štejejo).

Funkcija Predstavnika traja 1 leto in je lahko s strani Lo~e obnovljena.

Namestniki Predstavnikov. Predstavniki provincialnih Lo~.

Clen 5

Lo~a lahko doloci namestnika Predstavnika, pooblašcenega za glasovanje, le ob odsotnosti imenovanega Predstavnika. Vsak Predstavnik lahko zastopa le eno Lo~o.

Provincialne Lo~e lahko v skladu s 4. clenom imenujejo enega ali vec Predstavnikov iz regije, kjer se nahaja njihov tempelj, z namenom, da jih zastopa na sestankih Zveze Velike Lo~e ter na Generalni Skupšcini.

Za zagotovitev popolne zastopanosti Lo~e, lahko vsak Predstavnik razpolaga z glasovi drugega Predstavnika iste Lo~e v primeru odsotnosti le-tega, tudi ce ne poseduje ustreznih dokumentov odsotnega Predstavnika.

Primernost in nezdru~ljivost.

Clen 6

Kandidat za volitve za imenovanega Predstavnika ali namestnika Predstavnika mora biti star vsaj 25 let, biti mora Mojster Svobodnizidar vsaj 3 leta ter aktivni clan Lo~e.

Funkcija Predstavnika ni zdru~ljiva s funkcijo Visokega Svetnika, s funkcijo Predstavnika kake druge Lo~e, ki pripada Veliki Lo~i ali pa s funkcijo aktivnega clana kakega drugega Svobodnozidarskega organa, razen v primeru pogodbe, ki bi to dopušcala.

Perveritev sposobnosti.

Clen 7

Sposobnost vsakega Predstavnika preveri Veliki Tajnik. V primeru zapletov mora preveritev prepustiti Popolni Veliki Lo~i Anglije, katere odlocitev je dokoncna.

Sestanki Popolne Velike Lo~e Anglije. Funkcije in pooblastila.

Clen 8

Popolna Velika Lo~a Anglije se sestane vsaj dvakrat na leto s šest mesecnim intervalom, v primeru nuje pa na pobudo Visokega Sveta ali pa na pobudo utemeljene prošnje ene desetine vseh Lo~, ki pripadajo Popolni Veliki Lo~i Anglije.

Zveza Velike Lo~e sestavi na svojih sejah lastna notranja pravila.

Na predlog Visokega Sveta se odloca o priznanju drugih Svobodnozidarskih organov ter o ustanavljanju, suspenziji in obnovitvi Lo~.

Na predlog Visokega Sveta, oziroma na prošnjo treh Lo~, se Lo~o ali Brata lahko kaznuje s suspenzijo ali pa se izrece izkljucitev.

Popolna Velika Lo~a Anglije uresnicuje svojo neodvisnost, ustavno in zakonodajno moc na odprtem setanku, ki se odvija junija. Tak sestanek se imenuje Generalna Skupšcina Velike Lo~e.

Visoki Svet sklice Generalno Skupšcino, doloci njeno trajanje ter predlaga dnevni red.

Generalna Skupšcina.

1. Voli Predsednika Generalne Skupšcine.
2. Odloca o dnevnem redu.
3. Prejema porocila Visokega Sveta.
4. Izglasuje proracun in doloca clanarino.
5. Odloca o spremembah Ustave in Splošnih uredb.
6. Proucuje razlicna vprašanja, ki se nahajajo na dnevnem redu.
7. Spro~i postopke za zamenjavo odhajajocih Visokih Svetnikov.
8. Voli clane Bratske Porote.
9. Izmed Visokih parlamentarnih Svetnikov voli Visoke Castnike Popolne Velike Lo~e Anglije pod pogoji, ki so navedeni v drugem odstavku 14. clena te Ustave.
10. Voli clane odborov Generalne Skupšcine.

Volitve potekajo s tajnim glasovanjem, ki je za izbor Velikega Mojstra obvezen. Visoke Castnike, v kolikor je za vsako mesto le en kandidat, pa se lahko voli z dvigom rok, razen ce s tem nasprotujejo vsaj trije Bratje. Za vsako izvolitev je potrebna absolutna vecina glasov.

Po vsaki Generalni Skupšcini se mora najkasneje v šestih mesecih sestati Velika Lo~a, kjer se pregleda racune za predhodno proracunsko leto. Za zacetek proracunskega leta se doloci prvi dan naslednjega meseca zasedanja Generalne Skupšcine, tako da sovpada s Svobodnozidarskim letom.

Vodstvo.

Clen 9

Vodstvo Popolne Velike Lo~e Anglije je sestavljeno iz Zbora Visokih Castnikov.

Veliki Mojster Popolne Velike Lo~e Anglije predseduje vsem sestankom Velike Lo~e, razen Generalni Skupšcini, ki izmed Predstavnikov izvoli predsedujocega castnika za cas trajanja skupšcine.

Visoki Castniki zasedejo njim dolocena mesta.

Potek sestankov, glasovanje.

Clen 10

Sestanki Velike Lo~e morajo potekati na stopnji Mojstra, razen v primeru, ko Velika Lo~a odloci drugace.

Razprave se lahko udele~ijo le Visoki Svetniki in Predstavniki Lo~ clanic Popolne Velike Lo~e Anglije.

Sestanki Popolne Velike Lo~e Anglije lahko potekajo le ob prisotnosti Predstavnikov najmanj tretjine Lo~, clanic Popolne Velike Lo~e Anglije.

Glasovanje poteka javno, razen ko gre za volitve.

Predlogi se izglasujejo z absolutno vecino, razen spremembe Ustave ali Splošnih uredb, za kar je potrebna dvetretjinska vecina.

Poglavje IV


VISOKI SVET

Izvršilna oblast.

Clen 11

Izvršilno oblast uveljavlja Visoki Svet Popolne Velike Lo~e Anglije, ponavadi na sestankih, ki potekajo v Londonu.

Sestava Visokega Sveta.

Clen 12

Visoki Svet šteje najmanj 25 in najvec 95 clanov.

Vsako leto je potrebno zamenjati tretjino clanov.

Visoke Svetnike voli Generalna Skupšcina vsake tri leta. V letu, ko clanu potece mandat, reelekcija ni mo~na.

V kolikor Visoki Castnik ne izpolnjuje svojih nalog, lahko Generalna Skupšcina doloci njegovo zamenjavo za cas do konca mandata.

Naloge Visokega Svetnika se nezdru~ljive z nalogami aktivnega clana kakega drugega simbolicnega Svobodnozidarskega organa, z nalogami clanov Bratske Porote ali z nalogami clanov Komisije za financni nadzor.

Brat, ki postane Visoki Svetnik, ne more biti ponovno izvoljen kot Predstavnik svoje Lo~e za cas mandata Visokega Svetnika.

Za Visokega Svetnika, ki se brez opravicljivega razloga ne udele~i treh cetrtin sestankov Visokega Sveta, se sklepa, da se je odpovedal svojemu mandatu. Njegovo zamenjavo doloci Generalna Skupšcina.

Naloge Visokega Sveta.

Clen 13

Visokemu Svetu je v skladu z zakoni, pravili in izrocili Svobodnegazidarstva zaupano upravljanje Popolne Velike Lo~e Anglije.

Visoki Svet se sestaja na plenarnih sejah najmanj petkrat na leto.

Visokemu Svetu je zaupano varovanje Ustave.

Visoki Svet doloci svoje lastne predpise.

Visoki Svet razglasi zakone in odredbe Popolne Velike Lo~e Anglije v tistem mesecu, ko so bili sprejeti in skrbi za njihovo izvajanje.

Visoki Svet predlaga osnutek letnega proracuna in ga posreduje Lo~am dva meseca pred sklicem Generalne Skupšcine.

Visoki Svet predlaga Popolni Veliki Lo~i Anglije priznanje Svobodnozidarskih oblasti, katerim lahko pooblasti Velike Predstavnike.

Visoki Svet predlaga Popolni Veliki Lo~i Anglije ponudbe za povezovanje, spojitev ali razveljavitev Ustanovnih pisem, suspenzijo ali ponovno o~ivitev Lo~.

Visoki Svet podeljuje Nazive in Ustanovna pisma.

Visoki Svet potrdi notranja pravila Lo~, ko ugotovi, da so le-ta v skladu z Ustavo in Splošnimi uredbami.

Visoki Svet je edini pristojen, da v vsaki okolišcini predstavlja Popolno Veliko Lo~o Anglije.

Visoki Svet poroca na vsakem sestanku Velike Lo~e.

Visoki Svet skrbi za pravilno izvajanje Svobodnozidarskih zakonov in lahko zacne s postopki obto~be.

Visoki Svet sprejema in obravnava prito~be proti Lo~am, clanicam Popolne Velike Lo~e Anglije ter proti Visokim Svetnikom, glede izpolnjevanja njihovih nalog.

V prisotnosti Bratske Porote, Visoki Svet sprejema zadeve in prito~be na razsodbe Komisije za sprave in sodbe.

Visoki Svet ima pravico do prito~be.

Preko Velikega Govornika in v prisotnosti Bratske Porote, Visoki Svet opravlja naloge Dr~avnega To~ilca.

Zbor Visokih Castnikov.

Clen 14

Zbor Visokih Castnikov Popolne Velike Lo~e Anglije sestavljajo:

· Veliki Mojster,
· Prvi Namestnik Velikega Mojstra (izvoljen izmed provincialnih Visokih Castnikov, v kolikor prihaja Veliki Mojster iz podrocja Londona in obratno),
· Drugi Namestnik Velikega Mojstra (izvoljen izmed Visokih Castnikov Londonske regije, v kolikor prihaja Veliki Mojster iz podrocja Londona in izmed provincialnih Visokih Castnikov, v kolikor prihaja Veliki Mojster iz province),
· Pomocniki Velikega Mojstra,
· Veliki Govornik,
· Veliki Pisar,
· Veliki Tajnik,
· Veliki Zakladnik,
· Veliki Pobiralec darov,
· Veliki Izvedenec,
· Veliki Šef protokola,
· Veliki Notranji varuh.

Generalna Skupšcina voli med aktivnimi Visokimi Svetniki naslednje castnike: Velikega Mojstra, dva Namestnika Velikega Mojstra, Velikega Govornika, Velikega Pisarja, Velikega Tajnika, Velikega Zakladnika, Velikega Pobiralca darov in Velikega Izvedenca.

Veliki Mojster doloci iz vrst Visokih Svetnikov Pomocnike Velikega Mojstra za vsako regijo, razen za tisto regijo, iz katere prihajata oba Namestnika Velikega Mojstra.

Ostale Visoke Castnike izbere iz svojih vrst Visoki Svet.

Kasneje lahko Visoki Svet iz svojih vrst doloci namestnike za naslednje castnike: Namestnik Velikega Govornika, Namestnik Velikega Pisarja, Namestnik Velikega Tajnika, Namestnik Velikega Zakladnika, Namestnik Velikega Pobiralca darov, Namestnik Velikega Izvedenca.

Veliki Mojster in Veliki Svet lahko dolocijo Predstavnike na podrocjih zunaj Angelške metropole.

Sprejem.

Clen 15

Veliki Mojster ali pa njegov namestnik vodi Svobodnozidarske obrede in sestanke Popolne Velike Lo~e Anglije.

Visoki Castniki in Visoki Svetniki morajo biti sprejti kot gostje Lo~ z obredom, ki ga veleva izrocilo, njihovo mesto je na Vzhodu.

Odgovornost.

Clen 16

Visoki Svetniki so za izvrševanje svojih nalog odgovorni Generalni Skupšcini.

Poglavje V


FINANCNI NADZOR

Clen 17

Financni nadzor opravlja posebna sedemclanska komisija, ki je izvoljena na Generalni Skupšcini Popolne Velike Lo~e Anglije. Vsako leto poroca o svojem delu pristojnim slu~bam Velike Lo~e.

Komisija za financni nadzor se sestane najmanj dvakrat letno na poziv svojega predsedujocega castnika ali pa na zahtevo štirih svojih clanov. Porocilu prisostvuje tudi Veliki Zakladnik.

Poglavje VI


SODNI SISTEM

Clen 18

Sodna oblast je na prvi stopnji praviloma dodeljena Lo~am, s pravico priziva pa tudi Veliki Lo~i.

Clen 19

Na nivoju Lo~e je sodna oblast zaupana Komisiji za sprave in sodbe, na nivoju Velike Lo~e pa Bratski Poroti.

Clen 20

Razsodbe Komisije za sprave in sodbe, kakor tudi odlocitve Bratske Porote morajo biti utemeljene.

Poglavje VII


SVOBODNOZIDARSKI OBICAJI

Clen 21

Med obredi mora biti vsaka Lo~a primerno krita, varovana z varuhom, znaki, simboli, posvecenimi besedami in gesli, kakor tudi z uporabo polletnih gesel Popolne Velike Lo~e Anglije. Obredi Lo~ morajo biti vsklajeni z obredi, ki jih je privzela Popolna Velika Lo~a Anglije na sestankih Zveze Velike Lo~e.

Clen 22

V Lo~i je strogo prepovedano zaceti ali nagovarjati k politicnim, oziroma verskim razpravam.

Clen 23

Popolna Velika Lo~a Anglije je vecobredna in v razlicnih Lo~ah dopušca razlicne Svobodnozidarske rituale, kot na primer Škotski ritual, Starodavni in sprejeti ritual, Starodavni in prvobitni ritual, Moderni ali Francoski ritual, Emulacijo, Schroederjev ritual, Adonirov ritual, itd...

Lo~e, clanice Popolne Velike Lo~e Anglije, lahko delajo v ritualu po svoji izbiri.

Poglavje VIII


POPRAVKI IN SPREMEMBE

Clen 24

Vsak predlog za spremembo te Ustave morajo v obravnavo Generalni Skupšcini predlo~iti Visoki Svet ali pa vsaj deset Lo~, clanic Popolne Velike Lo~e Anglije.

Na predlog Visokega Sveta se razprava o spremembi Ustave lahko zacne, ce je bila predlo~ena Generalni Skupšcini vsaj sedem mesecev pred zacetkom njenega zasedanja.

Visoki Svet mora izraziti svoje mnenje o spremembi ter predlog spremembe v pisni obliki skupaj s svojimi opa~anji o primernosti spremembe poslati Lo~am, clanicam Popolne Velike Lo~e Anglije vsaj šest mesecev pred zacetkom zasedanja Generalne Skupšcine.

Ko so formalnosti zakljucene, mora Generalna Skupšcina na svojem zasedanju sprejeti dokoncno odlocitev, Visoki Svet pa mora sklep razglastiti v obliki zakona Popolne Velike Lo~e Anglije.

Kakršnakoli odlocitev Popolne Velike Lo~e Anglije, ki bi ne bila v skladu z Ustavo, je nicna pred zakonom in se je ne sme razglasiti.

Nobenega predloga spremembe Ustave, ki je bila zavrnjen na zasedanju Generalne Skupšcine, se ne sme ponovno predlo~iti, dokler ne pretece doba dveh let.


If you have any questions or comments, we would be pleased to hear from you.

E- mail : contact(at)rgle.org.uk

Masonic High Council of Slovenia

© Regular Grand Lodge of Slovenia 2006

www.rgle.org.uk